Loading...

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới
Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Số trang: 523 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới. Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 4 phần, Phần 1: Về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo; Phần 3: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phần 4: Về những vấn đề quốc tế và đối ngoại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ