Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội
Tác giả: TS. Nhị Lê
Số trang: 396 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm những bài viết của tác giả từ sau đổi mới đến nay, đã được đăng tải trên Tạp chí Cộng sản, một số tạp chí lý luận khác và Báo Nhân Dân, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vai trò, bản lĩnh của Đảng và một số vấn đề đặt ra trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khởi sắc và tạo nên vóc dáng đáng tự hào của một nước Việt Nam mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được, vẫn còn những bất cập trong tư duy và hành động trước những yêu cầu phát triển đất nước. Những yêu cầu ấy đòi hỏi Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới để lãnh đạo thành công sự nghiệp lớn lao mà nhân dân, dân tộc giao phó. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ, đảng viên và những người làm công tác Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ