Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Tác giả: PGS, TS. Trương Ngọc Nam – TS. Hoàng Anh
Số trang: 420 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ khi ra đời đến khi trở thành Đảng cầm quyền (sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám lịch sử), Đảng ta ngày một trưởng thành và lớn mạnh. Trên những chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng, Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, “là đạo  đức, là văn minh”, giữ vững vị trí người lãnh đạo, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

  Do đó, để Đảng là đạo đức, là văn minh, Đảng phải là của giai cấp, của dân tộc, có sự thống nhất nhằm bảo đảm cội nguồn sức mạnh của mình và là “thống nhất, là độc lập, là hòa bình, ấm no”, Đảng của những giá trị nhân văn, là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người và biểu hiện những thành tựu trí tuệ tiên tiến.

  Trong tình hình hiện nay, trước những khó khăn, thử thách lớn ở trong và ngoài nước, Đảng ta phải biết kế thừa, chắt lọc những tinh hoa nhân loại, đồng thời biết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước, phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, trước dân tộc, chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện tự phê bình và phê bình, làm việc một cách dân chủ, tập trung, luôn tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

  Để cung cấp cho đông đảo bạn đọc tài liệu nghiên cứu, học tập về vấn đề xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

  Cuốn sách tuyển chọn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và các bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, v.v. phân tích nội dung xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

  Nội dung cuốn sách gồm có hai phần:

  Phần thứ nhất: Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ