Loading...

Nghiệm thu cấp bộ Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”

Ngày đăng: 31/08/2020 - 14:08

Chiều 28/8/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới” mã số: KHBĐ (2018) - 57 do TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch.

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án

Thay mặt Ban Chủ nhiệm, TS. Hoàng Mạnh Thắng đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề án, trong đó nêu rõ: Là một bộ phận của công tác tư tưởng - văn hóa, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để thúc đẩy công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong giai đoạn mới, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TW, ngày 27/01/2003 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, xác định: Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của cả nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới. Đề tài “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới” sẽ góp phần giải quyết được các vấn đề đang đặt ra đối với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị hiện nay.

Đề tài tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị từ năm 2003 đến nay, từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là một đề án có ý nghĩa thực tiễn, được chuẩn bị công phu, bài bản, đồng thời có những góp ý rất cụ thể, thiết thực đối với Ban Chủ nhiệm Đề án. Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương kết luận: Đề án có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, chủ trì nghiên cứu Đề tài này là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; Có giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Để nâng cao chất lượng Đề án, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp tục làm rõ hơn về thể loại sách lý luận, chính trị; cơ chế, chính sách đối với tác giả biên soạn, biên dịch. Đặc biệt, Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về "đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị", đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Đề án đạt loại xuất sắc.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả