Loading...

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 328 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 7 phần, bên cạnh trình bày tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, xác định tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030, đồng thời đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế; văn hóa, xã hội và môi trường; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Hoàng Công
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ