Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đi khảo sát và làm việc tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 02/03/2011 - 11:03

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 396-TB/TW ngày 23-11-2010 về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và để chuẩn bị tốt Hội nghị triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đối với các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát và làm việc tại tỉnh Yên Bái từ ngày 23 đến 25-2-2011.

Đoàn đã được đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đón tiếp và trao đổi một số việc liên quan đến kế hoạch làm việc của Đoàn tại Yên Bái.
Đoàn đã làm việc với Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở tỉnh Yên Bái trong thời gian tới theo Thông báo của Ban Bí thư.
alt
Trên cơ sở nắm bắt và hiểu rõ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở Yên Bái, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã đi khảo sát và làm việc ở huyện Lục Yên. Đây là một trong những huyện có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh của tỉnh Yên Bái, đời sống nhân dân được nâng cao, các mặt được ổn định. Ở huyện Lục Yên, Đoàn đã đi thăm và làm việc ở thị trấn Yên Thế, nghe các đồng chí lãnh đạo thị trấn báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong thời gian khảo sát và làm việc ở tỉnh Yên Bái, đến với các cơ sở là huyện, thị trấn, Đoàn đã lắng nghe ý kiến phản ánh của các cấp lãnh đạo chính quyền, hoan nghênh chủ trương của Đảng về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn để nhằm cung cấp và trang bị kiến thức phổ thông về đường lối, chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ cơ sở, cho nhân dân để làm cẩm nang cho công tác quản lý và cuộc sống hằng ngày.

                                                                             Nguyễn Minh Ý
Bình luận