Phân tích và đánh giá chính sách

Ngày đăng: 13/10/2021 - 23:10

Chính sách là sản phẩm do con người tạo ra, là một trong những công cụ quản lý đời sống kinh tế - xã hội quan trọng của mỗi quốc gia. Chính sách đúng sẽ tạo động lực cho kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, bảo đảm an sinh xã hội; ngược lại, chính sách không đúng sẽ làm cho kinh tế trì trệ, xã hội bất ổn. Việc phân tích, đánh giá chính sách không chỉ cần thiết cho các cơ quan, tổ chức hoạch định và thực hiện chính sách; các cơ quan, tổ chức theo dõi, giám sát mà còn cần thiết cho cả các tổ chức, cá nhân là đối tượng điều chỉnh của chính sách, những chủ thể phải tìm cách thích ứng với chính sách. Thông qua quá trình phân tích, đánh giá chính sách mà chủ thể quản lý có được cơ sở dữ liệu, thông tin chính xác đầy đủ cho việc ra quyết định quản lý.

Cuốn sách Phân tích và đánh giá chính sách do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc biên soạn 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều phương pháp phân tích, đánh giá chính sách mới đang dần được sử dụng để đánh giá một cách có hiệu quả các chính sách của chủ thể quản lý nhằm bảo đảm cho ra đời và thực hiện các chính sách tối ưu nhất. Phân tích, đánh giá chính sách giúp chủ thể quản lý nhìn nhận lại năng lực hoạch định, thực thi chính sách và có biện pháp để hoàn thiện công cụ quản lý này để chính sách được ban hành trở thành một công cụ hữu hiệu trong quản trị đất nước.

Cuốn sách Phân tích và đánh giá chính sách do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc biên soạn trên cơ sở hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết chung và kinh nghiệm thực tế về phân tích, đánh giá chính sách, từ đó cung cấp lý luận cơ bản về chính sách và hệ thống chính sách; chu kỳ chính sách; phương pháp phân tích, đánh giá chính sách; các công cụ phân tích, đánh giá chính sách và phân tích, đánh giá chính sách có sự phối hợp của quốc tế.

Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 07 chương cùng nhiều hộp, hình vẽ, sơ đồ minh họa và mở rộng nội dung của từng chương. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích trong quá trình triển khai phân tích, đánh giá một chính sách cụ thể.

Bình luận