Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Đất nước nhìn từ biển"

Ngày đăng: 06/07/2021 - 09:07

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 và Ngày Đại dương thế giới 18/6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực và Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề "Đất nước nhìn từ biển". Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch và thể lệ cuộc thi:

Theo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức điện tử

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả