Ra mắt cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 10/02/2022 - 10:02

Sáng 09/02/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Toàn cảnh Lễ ra mắt cuốn sách

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi Lễ.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Cùng dự Lễ ra mắt cuốn sách còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo và xuất bản, gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thấm đối với mọi tầng lớp nhân dân bởi những vấn đề trọng đại của Đảng và đất nước, mang tầm cao lý luận được Tổng Bí thư thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu mang đậm hơi thở thực tiễn và cuộc sống.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Theo GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cuốn sách là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc xuất bản cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư cung cấp cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về một vấn đề căn cốt, mang tầm trọng yếu của Đảng ta, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Đại hội XIII của Đảng đặt ra.

Đồng chí cũng thông tin, trong một thời gian hết sức khẩn trương, với mong muốn kịp thời mang đến cho độc giả một ấn phẩm đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân, với sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Lý luận Trung ương, các tập thể và từng cá nhân biên tập viên, cán bộ, người lao động trong Nhà xuất bản đã tập trung tối đa trí và lực, nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản giờ giấc, thời gian để cuốn sách được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và được thông tin rộng rãi trên Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý trong toàn xã hội, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận nội dung sách, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách này trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn và các ứng dụng nền tảng số. Bạn đọc cũng có thể truy cập dễ dàng qua việc quét mã QR code của cuốn sách.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao đổi về ý nghĩa, giá trị nội dung cuốn sách.

Qua nội dung cuốn sách quý ra mắt lần này, cùng với những cuốn sách quý của Tổng Bí thư đã được xuất bản thời gian qua, “chúng ta hiểu rằng, lựa chọn mục tiêu, lựa chọn hướng đi không phải là việc làm tùy tiện, cũng không phải là vấn đề tình cảm, ý chí chủ quan, mà đây thực sự là vấn đề khoa học rất nghiêm túc, là trách nhiệm thiêng liêng trước đất nước và dân tộc”, như lời khẳng định tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 26 năm trong bài viết “Định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” (đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 5 năm 1996 và cũng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2002), đã được PGS.TS. Phạm Minh Tuấn nhắc lại trong bài phát biểu đầy tâm huyết tại buổi Lễ.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả