Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Giá tiền: 11.000 đ
Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
Giá tiền: 15.000 đ
Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Chí Bảo
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: Hoàng Mai Hương, Nguyễn Hồng Hải
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: Hà Minh Đức
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 94.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên)
Giá tiền: 56.000 đ
Tác giả:
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 11.000 đ
Tác giả: Vũ Kiêu
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh - Luật sư, TS. Phan Trung Hoài (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 279.000 đ