Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •             Nội dung cuốn sách gồm 5 phần. Phần I: Một vài nét về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Phần II: Công cuộc chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc - từ truyền thống đến Hồ Chí Minh. Phần III: Từ mong muốn cứu khổ một cách triệt để trong truyền thống đến tư tưởng làm cách mạng cho đến nơi của Hồ Chí Minh. Phần IV: Truyền thống đại đoàn kết từ trong lịch sử đến Hồ Chí Minh. Phần V: Truyền thống “dĩ dân vi bản”, “dĩ chúng tâm vi kỷ tâm”.

           Trên cơ sở phân tích những đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước truyền thống trong lịch sử, các tác giả đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh xuất hiện như một quy luật tất yếu của lịch sử, phù hợp với quy luật phát triển của đất nước. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển mọi giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà chủ nghĩa yêu nước là nòng cốt, trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

           Sách gồm 172 trang, 25.000đ.

  TRANG NGUYỄN

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ