Loading...

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
Số trang: 456 trang
Giá tiền: 154.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 03 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở; phân cấp quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lĩnh vực ở địa phương; các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở địa phương. Phần II gồm 08 chuyên đề, tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý như: kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng quản lý tài chính; kỹ năng kiểm tra, thanh tra ngành, lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định; kỹ năng xây dựng, phát triển văn hóa công vụ; kỹ năng đối thoại, tiếp công dân và quan hệ với truyền thông; kỹ năng sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý.

  Bên cạnh đó, cuốn sách cung cấp Phụ lục gồm 05 chuyên đề báo cáo thực tế và 05 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ