Loading...

Tài liệu bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương

Tài liệu bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Số trang: 544 trang
Giá tiền: 233.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 08 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: Sứ mệnh, tầm nhìn, nhiệm vụ và quyền hạn của thứ trưởng; Nhà nước và pháp luật trong xã hội đương đại; Quản lý công trong thế kỷ XXI; Hoạch định chính sách công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quản lý chiến lược đối với ngành, lĩnh vực; Phối hợp quản lý liên ngành, liên vùng; Phòng, chống tham nhũng trong quản lý công; Văn hóa và đạo đức công vụ của lãnh đạo, quản lý. Phần II gồm 04 chuyên đề tập trung vào các kỹ năng như: Quản lý khủng hoảng và rủi ro; Tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực; Quan hệ với truyền thông; Làm việc trong môi trường quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ