Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tai lieu hoc tap 106Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 192 trang

  Xuất bản: Tháng 4 - 2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức trọng thể từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại thủ đô Hà Nội. Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

  Để đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở). Tài liệu giúp người đọc nắm vững quan điểm cơ bản của Đảng trong các văn kiện, vận dụng vào thực tiễn công tác, củng cố và tăng cường thêm sự tin tưởng vào trí tuệ lãnh đạo của Đảng.

  Cuốn sách gồm 3 phần:

  - Phần thứ nhất: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng,

  - Phần thứ hai: Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020

  - Phần thứ ba: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ