Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tai lieu tham khao phuc vu 96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 344 trang

  Xuất bản: Tháng 4 - 2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

  Cuốn Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản đã bổ sung tư liệu, minh họa, làm rõ thêm các luận điểm trong các tài liệu khác cùng chủ đề có liên quan, dành cho những người quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

  Nội dung tài liệu gồm 3 phần:

  - Phần thứ nhất: Về một số kết quả năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015)

  - Phần thứ hai: Phát triển nhanh và bền vững, các mô hình công nghiệp hoá trên thế giới và tiêu chí nước công nghiệp

  - Phần thứ ba: Tổng kết năm 2015, đánh giá bốn năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ