Loading...

Thông báo về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Ngày đăng: 12/10/2020 - 16:10

THÔNG BÁO

 V/v viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc gia

"Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thiết thực kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

1. Nội dung tham luận Hội thảo

- Vai trò của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Nhận diện bối cảnh, điều kiện mới, thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và thời gian sắp tới.

- Công tác phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành sách về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách văn kiện Đảng, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và các lãnh tụ của Đảng; sách về lịch sử dân tộc, lịch sử kháng chiến, lịch sử các ngành, địa phương; sách pháp luật và quản lý nhà nước; sách xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sách giáo trình các môn lý luận, chính trị cơ bản và tài liệu hướng dẫn học tập của các học viện, trường đại học, cao đẳng; sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, thông tin đối ngoại; sách đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo;...

- Công tác quản lý, khai thác sử dụng sách lý luận, chính trị trong hệ thống các thư viện, tủ sách;

- Việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị;

- Những đóng góp của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển;

- Một số nội dung khác có liên quan đến chủ đề Hội thảo.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, số 6/86 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 4. Thời gian nhận bài

- Tham luận xin gửi trước ngày 05/11/2020 về Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, địa chỉ Email: quanlykhoahocnxb@gmail.com.

5. Một số yêu cầu đối với tham luận

- Bài tham luận Hội thảo có nội dung từ 08 đến 12 trang A4, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman. Tác giả hoặc nhóm tác giả ghi rõ chức vụ, địa chỉ, điện thoại và email liên hệ ở phần đầu bài.

- Bố cục bài viết gồm: Tiêu đề bài viết (Chữ in hoa); Nội dung bài viết; Thông tin về tác giả; Tài liệu tham khảo.

- Bài viết gửi tham dự Hội thảo đạt chất lượng sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; ĐT: 0901.777.346.

                                     BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả