Tác giả: Hội khoa học lịch su tinh Thua Thiên Huế
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội khoa học lịch su tinh Thua Thiên Huế
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung tâm luu trữ quốc gai IV
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS,TS. Nguyễn Đình Tấn, PGS, TS. Lê Tiêu La, TS. Trần Thị Bích Hằng
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: GS,TS.Ngô Đức Thịnh
Giá tiền: 132.000 đ
Tác giả: PGS,TS.Phạm Thành Nghị
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: VS. Hồ Sĩ Vịnh (Chủ biên)
Giá tiền: 27.000 đ
Tác giả: Giáo sư Sử học Lương Ninh và Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Sử học Vũ Dương Ninh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 250.000 đ
Tác giả: TS. Trịnh Thị Ái Hoa
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Phạm Hồng Tung
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thị Hương (Chủ biên), ThS. Trần Kim Cúc
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thọ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Hùng
Giá tiền: 39.000 đ
« 23 24 25 26 27 »