Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X).

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X).
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X) một cách có hệ thống, góp phần xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X).
  Bộ sách (có 2 tập) gồm có báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội khóa VI, VII, VIII, IX, X của Đảng.
  Tập I: Gồm các văn kiện được sắp xếp như sau:
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII.
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.
  Tập II: Gồm các văn kiện được sắp xếp như sau:
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.
  - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.
  Tập I gồm 836 trang, giá 125.000 đồng.
  Tập II gồm 560 trang, giá 85.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ