Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng

Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng
Tác giả: TS. Cao Thanh Vân – TS. Đinh Ngọc Giang
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: TS. Cao Thanh Vân – TS. Đinh Ngọc Giang (Chủ biên)

  Số trang: 152 trang

  Giá tiền: 27.000đ

  Nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, do TS. Cao Thanh Vân, TS. Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. Đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Học Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Các tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng, trong đó có các khái

  niệm  về công tác cán bộ; vị trí, vai trò của công tác cán bộ của Đảng; nội dung công tác cán bộ; quan niệm, đặc điểm; dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân của tình huống trong công tác cán bộ; nguyên tắc, phương pháp xử lý tình huống trong công tác cán bộ.  Đặc biệt, cuốn sách còn dành hẳn một chương giới thiệu một số tình huống trong công tác cán bộ và đưa ra một số gợi ý xử lý tình huống như: tình huống về lựa chọn, sử dụng, bầu cử cán bộ; về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ và giải quyết mất đoàn kết nội bộ; về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

  Cuốn sách sẽ cho thấy việc nghiên cứu, xây dựng các kỹ năng xử lý tình huống trong công tác cán bộ, đảng viên là việc làm rất cần thiết để góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ