Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh Tây nguyên hiện nay

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh Tây nguyên hiện nay
Tác giả: PGS, TS. Lê Văn Đính - TS. Vũ Anh Tuấn (Đồng chủ biên)
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Tây Nguyên luôn là vùng tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Sau ngày đất nước thống nhất, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, trong đó Tây Nguyên luôn được chúng coi là một địa bàn trọng điểm. Các thế lực thù địch bên ngoài đã cấu kết với bọn phản động trong nước tổ chức nhiều hoạt động chống phá như: gây bạo loạn chính trị; kích động, mua chuộc, lôi kéo một số đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên; truyền đạo trái phép..., hòng gây mất ổn định chính trị, xã hội. Thâm hiểm hơn, chúng còn âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề ga”, làm tiền đề để tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Tình hình trên đã gây nên sự bất ổn về chính trị, xã hội trên địa bàn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội ta. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối và thủ đoạn thâm độc nói trên của các thế lực thù địch, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển nhanh và bền vững ở Tây Nguyên là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp quốc phòng - an ninh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và ở khu vực Tây Nguyên nói riêng.

  Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được thì công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở khu vực Tây Nguyên còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân chưa thực sự vững chắc; đội ngũ cán bộ ở cơ sở vừa thiếu, vừa yếu, trình độ năng lực còn hạn chế; nòng cốt trong dân nắm dân không chắc, còn tình trạng bị động đối phó với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

  Xuất phát từ thực tiễn đó, đồng thời cung cấp thêm cho bạn đọc một tài liệu nghiên cứu về vấn đề xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở Tây Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay do PGS.TS. Lê Văn Đính và TS. Vũ Anh Tuấn đồng chủ biên cùng tập thể tác giả Học viện Chính trị khu vực 3 biên soạn. Cuốn sách tập trung làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng; phân tích thực trạng công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở Tây Nguyên, từ đó đưa ra những dự báo và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách an ninh - quốc phòng khu vực Tây Nguyên và những ai quan tâm tới vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ