Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày đăng: 27/11/2018 - 15:11

Chủ trương phát triển thành phố thông minh (Smart City) tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ cách đây vài năm và chính thức được hiện thực hóa từ cuối năm 2015 với Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước với mục tiêu và nhiệm vụ “triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm theo tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. Tiếp đó, tháng 11-2016, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng nhấn mạnh một số nội dung ưu tiên phát triển đô thị thông minh. Đến tháng 12-2016, Văn phòng Chính phủ ra Công văn số 10384/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng: “Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị thông minh và hướng dẫn các địa phương thực hiện”.

Bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều thông tin hữu ích khi cầm trên tay cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - một chuyên gia hàng đầu, có uy tín trong nước cũng như quốc tế về lĩnh vực này - và ThS. Đỗ Quang Hưng, là một trong số những công trình ít ỏi đó.

Cuốn sách được trình bày với một cấu trúc đơn giản, ít những lý giải mang tính học thuật rườm rà, các vấn đề được thể hiện gọn, rõ, có tính hệ thống, đưa ra những gợi ý và định hướng hành động súc tích và dứt khoát. Trong Phần 1 của cuốn sách, tác giả đã đánh giá đầy đủ, toàn diện về bối cảnh, đặc điểm, nội dung, tác động, cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - nền tảng công nghệ quan trọng của Smart City.

Phần 2, các nhóm chỉ số theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Smart City như an ninh, an sinh, an toàn được cụ thể hóa, là cơ sở quan trọng và hữu ích khi triển khai xây dựng Smart City cũng như khi đánh giá chất lượng dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị trong phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra một số khuyến cáo về yếu tố nguồn lực, tính sẵn sàng, các rào cản về chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như các yếu tố về nhận thức, thói quen, văn hóa… và các bước xây dựng Smart City. Đây là những nội dung hết sức quan trọng và hữu ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý đô thị khi triển khai xây dựng Smart City.

Trong Phần 3 của cuốn sách, một số mô hình xây dựng Smart City tại Việt Nam được tác giả nghiên cứu, áp dụng trên thực tế được trình bày như những ví dụ minh họa (mô hình Smart City các thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh). Với các mô hình minh họa này, cuốn sách góp phần định hướng và xác lập  phương pháp tiếp cận để các thành phố, đô thị có được phương hướng rõ hơn trong lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển Smart City phục vụ cộng đồng.

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Smart City sẽ là phương tiện để đạt tới các mục tiêu tốt đẹp cho các đô thị và cư dân của các đô thị. Điều quan trọng là để phát triển bền vững cần phải có các thể chế phù hợp trên cơ sở tích hợp giữa xây dựng và quản lý, hướng tới bộ chỉ số đạt chuẩn về an ninh, an sinh, an toàn; bảo đảm tính bảo mật thông tin truy cập và khai thác; bảo đảm chất lượng, an toàn trong cung cấp dịch vụ; quản lý vận hành; giao dịch; đánh giá, kiểm tra, phối hợp và chia sẻ khai thác. Bên cạnh công nghệ cần phải có chính quyền thông minh, lãnh đạo thông minh để ra quyết định đúng và có được giải pháp thông minh, chứ không chỉ dựa vào công nghệ thông minh. Công nghệ chỉ có thể là công cụ, còn thể chế mới là điều quan trọng và không dễ xây dựng.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đề cập tất cả các vấn đề nêu trên và cung cấp nhiều thông tin dựa trên các nghiên cứu khoa học và phân tích, sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của độc giả muốn tìm hiểu về Smart City và xu hướng phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, những người ra quyết định của các tỉnh, thành phố và các nhà khoa học về phát triển bền vững các thành phố, đô thị - là những người có vai trò quan trọng trong quy hoạch, xây dựng và phát triển các Smart City trong thời gian tới. Đồng thời, cuốn sách cũng đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người dân, độc giả quan tâm, tìm hiểu về xây dựng và phát triển Smart City.

Bình luận