Loading...

10 dấu ấn tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật năm 2020

Ngày đăng: 24/02/2021 - 09:02

1. Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của Ban Bí thư khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản

Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu; trước hết là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng… Ban Bí thư cũng xác định, xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị.

Các đại biểu tham quan gian Trưng bày sách tại Phố sách 19/12, Hà Nội nhân dịp Khai mạc Triển lãm giới thiệu sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản (05/12/1945 - 05/12/2020)

2. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản (05/12/1945 - 05/12/2020)
Nhà xuất bản tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và Phố sách 19/12, Thành phố Hà Nội. Tổ chức khánh thành công trình Nhà bia lưu niệm tại bản Quặng, thôn Làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng Phòng Truyền thống Nhà xuất bản tại trụ sở Nhà xuất bản để lưu giữ những hiện vật, tư liệu, tài liệu về truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản, từ nguyên lãnh đạo tới cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. Tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật”. Xuất bản cuốn sách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển (1945-2020) và Sách của Nhà xuất bản 1945-2020. Xây dựng bộ phim tư liệu 75 năm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tổ chức Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước”. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương những thành tựu của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản trong 75 năm qua.

Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 của Nhà xuất bản

3. Công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng
Nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành nhiều đầu sách lý luận, chính trị bảo đảm đúng định hướng, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như: Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; bộ Văn kiện Trung ương Cục miền Nam 1945-1975 (18 tập); bộ Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc 1946-1956 (9 tập); sách Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; bộ Lịch sử quân sự Việt Nam (14 tập); v.v.. Đặc biệt, Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập, xuất bản 06 đầu sách làm quà tặng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Vững bước trên con đường đổi mới, tập 1 (2011-2014); Vững bước trên con đường đổi mới, tập 2 (2015-2017); Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia; Việt Nam - 35 năm Đổi mới 1986-2021 (Vietnam - 35 years of Renewal 1986-2021) và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.
4. Công tác nghiên cứu khoa học được tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả
Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện 16 hội nghị, hội thảo khoa học về lý luận và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, phục vụ trực tiếp đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị, đồng thời phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản. Tiêu biểu như: Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới” (phối hợp với Bộ Công an); Hội thảo khoa học quốc gia “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương); Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II); Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và trưởng thành”; Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; v.v.. Đã hoàn thành nghiệm thu cấp bộ (Ban Đảng) đạt loại Xuất sắc 02 đề án; tiếp tục triển khai 01 đề tài, 02 đề án theo kế hoạch đã đăng ký.
5. Đại hội Thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ III, giai đoạn 2020-2025
Đại hội được tổ chức ngày 16/11/2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Nhà xuất bản; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản. Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng 4 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.
6. Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội được tổ chức trong hai ngày 09 và 10/7/2020. Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh, Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên; phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; bảo đảm hiệu quả hoạt động của các chi bộ... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khóa VIII gồm 12 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Nhà xuất bản đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 02 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

7. Kiện toàn Ban Lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà xuất bản trong thời kỳ mới
Ngày 07/12/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Quyết định số 2530-QĐNS/TW điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, thay cho đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 (theo Quyết định số 2361-QĐNS/TW, ngày 07/10/2020 của Ban Bí thư). Trước đó, ngày 17/6/2020, Ban Tổ chức Trung ương có Quyết định số 6407-QĐNS/BTCTW về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thinh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, giữ chức Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản. Trong năm 2020, Nhà xuất bản bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 cán bộ cấp vụ, 08 cán bộ cấp phòng; tuyển dụng 28 viên chức bổ sung cho các ban biên tập và các đơn vị trong Nhà xuất bản. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tuyển dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, bảo đảm đúng quy định. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

8. Đạt nhiều giải thưởng quốc gia về xuất bản sách lý luận, chính trị
Tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba - năm 2020, Nhà xuất bản đạt 02 giải B cho các cuốn sách: Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng do đồng chí Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm chủ biên và Mặt trái của công nghệ của tác giả Peter Townsend, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty Thái Hà Books tổ chức biên dịch. Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI năm 2020, Nhà xuất bản đạt 01 giải B cho cuốn sách Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam của tác giả Đặng Đình Quý. Nhà xuất bản nhận Giải thưởng Đặc biệt tại Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Nhà xuất bản nhận tặng thưởng Đơn vị đã có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tại Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.
9. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động trực tuyến trên mạng internet
Nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh của bạn đọc ở trong và ngoài nước, Nhà xuất bản đã tổ chức xuất bản và phát hành trực tuyến 96 cuốn sách điện tử lên hệ thống stbook.vn. Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn) đã có 532 đầu sách, người đọc có thể tra cứu, tìm đọc nội dung những cuốn sách đã số hóa hoặc nghe đọc tự động trên máy tính và điện thoại di động. Nhà xuất bản tham gia Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại địa chỉ book365.vn; Triển lãm sách trực tuyến trên sàn book365.vn và tổ chức Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc”; Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển (1945-2020)”; tổ chức Hội đàm trực tuyến (03 lần) với Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga về các vấn đề liên quan đến công tác dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng Nga; tổ chức Hội đàm trực tuyến với Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, Trung Quốc về kinh nghiệm và thực tiễn công tác xuất bản. Đồng chí Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập tham gia và đọc tham luận “Hồ Chí Minh với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế” tại Hội thảo trực tuyến “Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành” do Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga tổ chức.

Hội nghị trực tuyến lần thứ ba giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga

10. Khánh thành Trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng
Trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 22/5/2020. Đây là nơi làm việc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng, nơi trưng bày, giới thiệu và phát hành các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản. Việc xây dựng công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài, giúp Nhà xuất bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

TS. Hoàng Mạnh Thắng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bình luận