Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: TS. Lâm Thị Kho
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 207.000 đ
Xuất bản: 1/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tây Nam Bộ hay còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long, gồm 13 tỉnh, thành phố trải dài từ Long An đến mũi Cà Mau, là địa bàn có tầm quan trọng chiến lược, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc thường có tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán riêng tạo nên truyền thống văn hóa bản địa thống nhất trong đa dạng. Việc xây dựng đội ngũ trí thức nói chung, trí thức người dân tộc thiểu số nói riêng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở địa bàn chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng.

  Cuốn sách Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung làm rõ một số khái niệm cơ bản: trí thức, dân tộc thiểu số, trí thức dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số… và cách tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số; hệ thống hóa và luận giải quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số; khảo sát thực trạng xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ giai đoạn 2008 – 2020, trong đó làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tầm nhìn đến năm 2035.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ