Loading...

Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển
Tác giả: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Số trang: 808 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 6 - 2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam trở thành một nước độc lập do nhân dân lao động làm chủ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam, nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, tinh thần và ý chí quật cường cũng như những bài học rút ra từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và được phát huy với việc năm bắt vận hội mới, tập trung sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển tập hợp trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945, từ đó khẳng định vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945 đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ