Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên

Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bia-Tan dung co hoiScanTác giả: Trương Tấn Sang

  Số trang: 636 trang

  Xuất bản: Tháng 8-2016

  Cuốn sách Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Các bài viết thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và nỗ lực phấn đấu tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, giữ vững những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về chủ trương lãnh đạo, thực hiện đường lối phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách đã kịp thời được ban hành, thể chế kinh tế được xây dựng, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tận dụng tốt nhất những cơ hội và điều kiện thuận lợi, đưa đất nước phát triển. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phát huy, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm sắp tới, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Cuốn sách sẽ giúp độc giả và các nhà nghiên cứu hiểu rõ và sâu hơn về quá trình lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta: luôn kiên định mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và con đường xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước.

  L.H

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ