Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoài - TS. Nguyễn Đức Luận
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sở hữu là mặt cơ bản nhất trong quan hệ sản xuất, chịu sự quy định của lực lượng sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì tác động của sở hữu đối với lực lượng sản xuất vừa tuân theo quy luật chung, vừa có những nét đặc thù do đặc trưng ngành nghề quy định.

  Nội dung cuốn sách Tác động của quá trình đổi mới sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Thị Hoài và TS. Nguyễn Đức Luận biên soạn gồm ba chương, hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và những nhà nghiên cứu mácxít về tác động của sở hữu đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; làm rõ những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, đổi mới sở hữu và quá trình cụ thể hóa, luật hóa những đường lối, chủ trương đó của Nhà nước; làm rõ quá trình đổi mới sở hữu và tác động của quá trình đó đến sự phát triển của lực lượng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta; đồng thời cũng làm rõ một số hạn chế về sở hữu và đề xuất những phương hướng, giải pháp góp phần giải quyết một số vấn đề bức thiết liên quan đến sở hữu và sự tác động của nó đối với lực lượng sản xuất trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ