Loading...

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 375 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 3 phần: Phần 1: Sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; Phần 2: Nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; Phần 3: Đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị. Nội dung cuốn sách được biên soạn công phu, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, hệ thống trường Đảng, các viện nghiện nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ. Cuốn sách còn có giá trị trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 2011. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.a

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ