50 năm công tác Đảng ngoài nước

50 năm công tác Đảng ngoài nước
Tác giả: Đảng ủy ngoài nước
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2011
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31-3-1961 - 31-3-2011), Đảng ủy ngoài nước biên soạn cuốn 50 năm công tác Đảng ngoài nước.

  Cuốn sách giới thiệu khái quát về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Qua đó, nêu bật những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Ban vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ mà đội ngũ những người làm công tác đảng ngoài nước cần tiếp tục phấn đấu thực hiện nhằm chăm lo bảo vệ lợi ích của cán bộ, học sinh, sinh viên, người lao động, người Việt định cư ở nước ngoài, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, cuốn sách còn trích dẫn huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ xây dựng đảng, của các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu về công tác đảng ngoài nước; bài viết của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, bài viết của Bí thư Đảng ủy ngoài nước.
  Cuốn sách được kết cấu gồm năm phần và phụ lục:
  Phần một: 50 năm xây dựng và phát triển.
  Phần hai: Biên niên sử công tác đảng ngoài nước.
  Phần ba: Danh sách các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Cán sự Đảng ngoài nước - Đảng ủy Ngoài nước các thời kỳ.
  Phần bốn: Hệ thống tổ chức đảng ngoài nước.
  Phần năm: Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy ngoài nước.
  Phụ lục: Một số hình ảnh hoạt động công tác đảng ngoài nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ