80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử vẻ vang

80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử vẻ vang
Tác giả: Vũ Như Khôi
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: PGS, TS. Vũ Như Khôi

  Số trang: 700

  Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 80 năm qua. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách 80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử vẻ vang của PGS, TS. Vũ Như Khôi.

  Nội dung cuốn sách gồm năm chương, mỗi một chương phản ánh một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng với những chiến công oanh liệt. Mỗi một chặng đường đều ghi dấu ấn lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng trong việc xác định nhiệm vụ cách mạng, đề ra chủ trương, đường lối thích hợp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.
  Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
  Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
  Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954-1975).
  Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986).
  Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986-2010).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ