80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử vẻ vang

80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử vẻ vang
Tác giả: PGS, TS. Vũ Như Khôi
Số trang: 700 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 80 năm qua. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách 80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử vẻ vang của PGS, TS. Vũ Như Khôi.

  Nội dung cuốn sách gồm năm chương, mỗi một chương phản ánh một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng với những chiến công oanh liệt. Mỗi một chặng đường đều ghi dấu ấn lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng trong việc xác định nhiệm vụ cách mạng, đề ra chủ trương, đường lối thích hợp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.
  Chương I: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
  Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
  Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954-1975).
  Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1975-1986).
  Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (1986-2010).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ