Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (Tài liệu lưu hành nội bộ) (Xuất bản lần thứ hai)

Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (Tài liệu lưu hành nội bộ) (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số trang: 588 trang
Giá tiền: 372.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính: (1) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015; (2) Thực trạng và tình hình quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực cho nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 theo 3 nhóm nguồn lực là nhân lực, tài lực và vật lực; (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng giải pháp đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Phụ lục bảng biểu các số liệu tổng hợp về các nguồn lực của nền kinh tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ