Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 2.917.000 đ
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1 (1930 - 9/1945).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 2 (9/1945 - 7/1954).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 3 (8/1954 - 1964).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 4 (1965 - 4/1975).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 5 (5/1975 - 11/1986).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 6 (12/1986 - 2000).

  - Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 7 (2001 - 2010).

  Bộ sách tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu, phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến năm 2010.

  Đây là bộ sách có quy mô lớn, được biên soạn công phu, nghiêm túc của một tập thể tác giả gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành, cung cấp những thông tin, tư liệu hết sức chân thực, toàn diện, khách quan về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sự kiện được lựa chọn trong bộ sách, một mặt kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, mặt khác tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng, nhờ đó tái hiện cụ thể hơn quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Cùng với những sự kiện phản ánh Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, bộ sách Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Bộ sách có số trang: Tập 1: 608; Tập 2: 758; Tập 3: 664; Tập 4: 622; Tập 5: 702; Tập 6: 634; Tập 7: 630.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ