Tác giả: Hạng Hoài Thành
Giá tiền: 122.000 đ
Tác giả: PGS.TS Trương Văn Chung và PGS.TS. Doãn Chính (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Học viện Chính sách và Phát triển
Giá tiền: 20.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Tô Huy Rứa, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, PGS.TS. Trần Khắc Việt, PGS.TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 78.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Quốc hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả:
Giá tiền: 17.000 đ
Tác giả: Viện Nghiên cứu tôn giáo - Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Giá tiền: 232.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Trần Hậu
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: Phan Vịnh
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh
Giá tiền: 57.500 đ
Tác giả: T.S Nguyễn Trọng Nghĩa
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: Louis Dussault
Giá tiền: 54.000 đ
« 56 57 58 59 60 »