Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa)

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa)
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Lê Mậu Hãn

  Số trang: 148 trang

  Giá tiền: 27.000 đ

  Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi Cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Các Cương lĩnh cách mạng xác định nguyên tắc, phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do PGS, NGND. Lê Mậu Hãn biên soạn.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng

  Phần II: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ