Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật ở Việt Nam

Ngày đăng: 24/12/2018 - 10:12

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay cách mạng công nghiệp 4.0 là một xu thế tất yếu với sự tiến bộ thần kỳ và phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ thuật và công nghệ đang làm thay đổi toàn bộ các điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại vô vàn cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đòi hỏi chúng ta cần đánh giá toàn diện cách thức mà công nghệ tác động đến cuộc sống, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam (sách chuyên khảo) của tập thể tác giả do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Ngô Huy Cương đồng chủ biên gồm 05 chương với 27 bài viết, nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  từ góc độ pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam. Qua đó, đặt ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng, với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý để đất nước ta thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả