Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực (Xuất bản lần thứ hai)

Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: GS, TS. Nguyễn Ngọc Long
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: GS, TS. Nguyễn Ngọc Long (chủ biên)
  Số trang: 532 trang
  Giá tiền: 80.000đ
  Hơn 150 năm trôi qua kể từ khi chủ nghĩa Mác ra đời, lịch sử nhân loại đã có nhiều thay đổi. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một thực thể chính trị - xã hội, chủ nghĩa Mác từ một “bóng ma ám ảnh châu Âu” đã được hiện thực hóa trên thực tế, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu đã tác động mạnh mẽ đến đến tiến trình phát triển của loài người, chỗ dựa cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng, xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Những thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi bộ mặt xã hội là một minh chứng hùng hồn, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động phong trào cộng sản quốc tế.
  Sự tan dã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trong những năm cuối thế kỷ XX là một tổn thất lớn lao của phong trào cách mạng thế giới, song không làm thay đổi tính chất của thời đại. Loài người “nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội” theo quy luật tiến hóa của lịch sử.
  Trong bối cảnh các thế lực phản động, thù địch đang gia sức chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, việc nghiên cứu và quán triệt những quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
   Nhằm giúp cho đọc giả có tài liệu nghiên cứu về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực.
   Nội dung cuốn sách gồm ba phần với chín chương:
  Phần thứ nhất: Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực trước đổi mới và ý nghĩa của nó. Trong phần này, tác giả lý giải về sự hình thành chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới; Thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô, những nguyên nhân và bài học lịch sử.
  Phần thứ hai: Chủ nghĩa xã hội hiện thực đổi mới và phát triển. Phần này, các tác giả tập trung nghiên cứu về một số điển hình trong đổi mới thành công ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
  Phần thứ ba: Tương lai thuộc về chủ nghĩa xã hội. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là xu thế khách quan của thời đại. Vì vậy, phải kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ