Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 68 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đề ra các quan điểm phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các khâu đột phá, định hướng phát triển - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, ngành, các địa phương, của các cán bô, đảng viên và nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản toàn văn Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 thành sách.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ