Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở

Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội Nông dân Việt Nam
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là chương trình bồi dưỡng chuyên đề được trình bày một cách có hệ thống gồm 6 chuyên đề: 3 chuyên đề lý luận chính trị (Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam;Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay) và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội (Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở).

  Trong đó 3 chuyên đề lý luận chính trị chủ yếu bàn đến vấn đề: sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin; những nội dung chủ yếu thế hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta (trong đó có bàn đến tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực tiễn cách mạng nước ta từ khi thành lập Đảng, những nội dung cơ bản); sự ra đời của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng cũng như nói đến vai trò quan trọng của Đảng trong việc đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc tới thắng lợi hoàn toàn; những kinh nghiệm và bài học trong quá trinh lãnh đạo cách mạng Việt Nam; vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội… Còn lại 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội chủ yếu bàn đến: sự ra đời và phát triển của Hội Nông dân, vị trí, vai trò, chức năng, nguyên tắc, tổ chức bộ máy của Hội; nội dung xây dựng tổ chức Hội cơ sở. Ngoài ra còn nói đến một số nghiệp vụ công tác của Hội nông dân ở cơ sở: công tác tuyên truyền và công tác giúp nông dân phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.  
   
  Việc biên soạn chương trình của tài liệu đã quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Đây sẽ là tài liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ