Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay

Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là phẩm chất được hun đúc thành giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc mà đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước, thành sức mạnh tinh thần, “năng lực nội sinh” của dân tộc để chiến thắng bao kẻ thù xâm lược và là động lực để xây dựng và phát triển đất nước.

  Trọng trách tiếp nối tinh thần yêu nước thuộc về thế hệ thanh niên - là rường cột nước nhà, tương lai của dân tộc, là lực lượng xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên... Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”1. Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó có việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên là việc làm cấp bách và vô cùng cần thiết hiện nay.

  Đó là lý do và là động lực để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản ấn phẩm Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân biên soạn.

  Cuốn sách trình bày khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước; từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được khi vận dụng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với những nhà nghiên cứu, độc giả quan tâm đến tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là tài liệu quan trọng cho các tổ chức Đoàn, hội, đội phục vụ các chương trình, hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho các thế hệ thanh, thiếu niên hiện nay, giúp khơi gợi, phát huy tinh thần nhiệt huyết, xông pha không ngại khó khăn, gian khổ của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, biến tinh thần yêu nước thành hành động cụ thể trong việc hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đỡ cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, không bị lôi kéo, sa vào lối sống cá nhân, vị kỷ, hưởng thụ, quên đi những bài học lịch sử, những giá trị nhân văn tốt đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr. 143.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ