Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2008
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyển chọn và biên soạn, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Phần thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Phần thứ ba: Các bài viết, bài nói của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển vững mạnh của Đảng. Kiểm tra, giám sát và kỷ luật tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

  Ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình phát triển, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn quan tâm và coi trọng phát triển công tác này. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”. Về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Người nói: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Đảng ta cũng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của uỷ ban kiểm tra các cấp; về phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

  Cuốn sách được xuất bản và phát hành nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16-10-1948 – 16-10-2008), cung cấp một cách hệ thống quan điểm, tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ