Loading...

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn, tập hợp đã được đăng trên các báo, tạp chí, in trong nhiều cuốn sách. Đây là tài liệu hữu ích, giúp độc giả nhận thức sâu sắc, toàn diện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cũng như nắm được phương châm chỉ đạo, nội dung, giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ