Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 71 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Điều lệ Đảng là văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp, nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua (ngày 19/01/2011) và được Đại hội XII, Đại hội XIII tiếp tục khẳng định, có tiêu đề phần mở đầu là “Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng”, trình bày khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản nhất về xây dựng Đảng.

  Phần nội dung chính của Điều lệ Đảng được chia làm 12 chương với 48 điều:

  Chương I: Đảng viên

  Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng

  Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương

  Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương

  Chương V: Tổ chức cơ sở đảng

   Chương VI: Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

  Chương VII: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật

  Chương IX: Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã

  hội

  Chương X: Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Chương XI: Tài chính của Đảng Chương XII: Chấp hành Điều lệ Đảng

  Từ năm 2011 đến nay, cuốn sách Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành liên tục trên toàn bộ hệ thống phát hành của Nhà xuất bản.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ