Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành (Xuất bản lần thứ hai)

Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 163 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, xác định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, quy định về nhiệm vụ của đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu các tổ chức của Đảng, các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp trung ương, địa phương, tổ chức cơ sở Đảng… Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành gồm 12 chương, 48 điều do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2021); Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương) và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư). Đây là tài liệu hữu ích, giúp các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn thi hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ