Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay
Tác giả: S. Ngô Huy Tiếp
Số trang: 139 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức ở nước ta, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức như thế nào là những nội dung cơ bản của cuốn sách, do TS. Ngô Huy Tiếp chủ biên.

  Với tư cách là một tầng lớp xã hội có chức năng nắm giữ, sáng tạo và truyền bá tri thức, đội ngũ trí thức có vai trò ngày càng lớn trong sự phát triển của xã hội và sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định trí thức là một trong những động lực của cách mạng, là một thành viên trong khối liên minh với giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành nhằm vận động, định hướng đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, công sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều nhà trí thức được Đảng bồi dưỡng, rèn luyện trở thành những chuyên gia đầu đàn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết quả nghiên cứu của đội ngũ này đã được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới.

  Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước những đòi hỏi của tình hình cách mạng, những thời cơ và thách thức mới của đất nước, cần xác định phương hướng và những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là: phải hướng tới xây dựng, củng cố và hoàn thiện phương pháp, hình thức, biện pháp lãnh đạo phù hợp nhất đối với đội ngũ trí thức, giúp cho việc xây dựng đội ngũ trí thức nước ta đông đảo về số lượng, nâng cao chất lượng đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số giải pháp cơ bản mà các tác giả cuốn sách đưa ra là: Đổi mới nhận thức của các cấp uỷ Đảng và cơ quan quản lý nhà nước về vai trò, vị trí đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Tăng cường công tác tư tưởng của Đảng trong các tập thể trí thức; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực khoa học - công nghệ có tâm và có tầm; Đổi mới chính sách giáo dục và đào tạo đội ngũ trí thức; Xây dựng chính sách thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức trong và ngoài nước; Xây dựng chính sách đãi ngộ và tôn vinh những trí thức có đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với đội ngũ trí thức.

  Sách gồm 139 trang, giá bán 15.000đ.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ