Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Đổi mới tư duy lý luận ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Số trang: 292 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách luận giải những cơ sở khoa học của tính tất yếu khách quan, cũng như những nội dung cơ bản của đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên các lĩnh vực: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp cận kinh tế tri thức; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội. Từ đó đề ra định hướng đổi mới tư duy lý luận đối với từng lĩnh vực xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ