Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ năm)

Đường Cách mệnh (Xuất bản lần thứ năm)
Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
Số trang: 113 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Là một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành Bảo vật quốc gia, tác phẩm Đường cách mệnh là một di sản quý báu cho thấy tầm vóc tư tưởng và nội dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. là cuốn sách tập hợp những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông tập hợp lại và xuất bản thành sách để làm tài liệu học tập và tuyên truyền.

  Đường cách mệnh là tác phẩm lớn, một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ quan điểm của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong nước và quốc tế, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam, tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung cuốn sách đã khái quát được bối cảnh lịch sử đất nước ta lúc đó và chỉ ra con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ