Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội
Tác giả: PGS, TSKH. Trần Nguyễn Tuyên
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 58.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội đang là tâm điểm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Đặc biệt Việt Nam là nước đang phát triển, chịu tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế tri thức thì mối quan hệ này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

  Cương lĩnh năm 1991 của Đảng đã xác định phải kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội được khẳng định trong hầu hết các văn kiện đại hội Đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Đại hội VIII của Đảng đã xác định: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển”. Tiếp đến Đại hội X tái khẳng định quan điểm: “Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển”.

  Cuốn sách “Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội” của PGS, TSKH. Trần Nguyễn Tuyên giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội của Đảng ta nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao đồng thời đảm bảo an sinh xã hội.

  Cuốn sách gồm bốn chương. Chương I đi sâu phân tích những quan niệm về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội thông qua việc nghiên cứu những khái niệm, lý thuyết, các học thuyết… của các nhà kinh tế học, các tổ chức kinh tế.

  Quá trình phát triển lý luận của Đảng ta về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội được thể hiện rõ trong Chương II của cuốn sách. Từ việc nghiên cứu những quan điểm, lý luận của C.Mác, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội, tác giả đã nêu rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội. Đó là phát triển kinh tế nâng cao đời sống kết hợp với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.

  Chương III nêu những lý luận hiện đại về gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội trong điều kiện toàn cầu hóa và tự do hóa kinh tế.

  Chương cuối của cuốn sách tập trung phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta thời kỳ 2010-2010, từ đó đề xuất những giải pháp gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững cho đất nước.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ việc nghiên cứu các dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ