Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
Tác giả: TS. Phạm Thanh Hà
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bản sắc dân tộc là tổng thể những phẩm chất, đặc điểm, tính cách, cách thức để tồn tại và biểu hiện của một cộng đồng xã hội - dân tộc cụ thể, riêng biệt mà nhờ đó có thể xác định được một dân tộc giữa một quần thể các dân tộc trong cộng đồng nhân loại nói chung. Đối với nước ta, bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, tinh hoa được vun đắp nên qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn,tinh thần tự tôn, tự cường dân tộc, lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, cần cù, sáng tạo...

   Cuốn sách Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay đã phân tích cơ sở hình thành, đặc điểm và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc giữ gìn bản sắc dân tộc, đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và những tác động hai mặt của toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề ra những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, phát triển lành mạnh con người, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ