Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin giá trị lịch sử và hiện thực

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin giá trị lịch sử và hiện thực
Tác giả: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Số trang: 396 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp một cách có hệ thống các bài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học quân sự về những nội dung cơ bản của học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và việc vận dụng, phát triển học thuyết đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay.

  Các bài viết trong cuốn sách được viết với lối viết khoa học, mang tính lý luận đã cho thấy học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin không chỉ mang giá trị, ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị đối với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay như trong bài: V.I. Lênin và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Học thuyết của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...
  Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chiến lược và đông đảo bạn đọc quan tâm về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ