Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài

Ngày đăng: 27/09/2023 - 09:09

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Đảng và dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Trong tình hình hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng. Bởi vì, tư tưởng Hồ Chí Minh với những giá trị khoa học, cao đẹp, bền vững, là ánh sáng soi đường dẫn dắt cách mạng Việt Nam phát triển đi lên.

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài" của GS. Trần Nhâm

Với tất cả các thế hệ người dân Việt Nam, Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng thiên tài. Điều đó đã được GS. Trần Nhâm, nguyên Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, một nhà nghiên cứu, nhà khoa học xuất sắc với nhiều công trình nghiên cứu giá trị, làm rõ trong cuốn sách Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài. Trong đó, GS. Trần Nhâm đã tập trung phân tích một cách toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản sau:

Một là, cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại là hai yếu tố chủ quan và khách quan bắt gặp nhau, kết hợp với nhau trên con đường tìm đường cứu nước của Người. Người là hiện thân của quá trình gặp gỡ lịch sử giữa một dân tộc, một thời đại, làm nên một sự nghiệp cách mạng lớn lao. Con người ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người trên thế giới.

Hai là, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, sau khi nước nhà giành được độc lập, cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Bởi lẽ chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mới ngày càng ấm no, Tổ quốc mới ngày càng giàu mạnh; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mới ngày càng được nâng cao. Chính sự vận dụng thành công đường lối sáng tạo ấy mà cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự sáng ngời của chân lý đó.

Ba là, từ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng, xác định rõ thiên tài chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo sách lược của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, là bậc thầy của việc vận dụng và phát triển vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bốn là, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc - một chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng kẻ thù dân tộc và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Năm là, điểm nhấn quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là nhà nước mà “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, một nhà nước “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Sáu là, tư duy mới về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh được tác giả xem như là trung tâm của sự phân tích. Đó là tư duy mới về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tư duy mới về xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bảy là, điểm mới cũng là đóng góp của cuốn sách này là đã đi sâu làm rõ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển. Cuốn sách còn làm nổi bật phép biện chứng Hồ Chí Minh được Người tiếp thu từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau, tất cả đều được đặt trong những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, được hình thành một cách tự nhiên, hết sức sinh động, đầy sáng tạo, không nhầm lẫn với bất cứ nhân vật lịch sử nào.

Tám là, cuốn sách khẳng định một nhận thức luận Hồ Chí Minh. Điểm nhấn mạnh của nhận thức luận Hồ Chí Minh là quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Đưa lý luận vào cuộc sống, kiểm nghiệm lý luận trong thực tiễn, là quá trình hiện thực hóa vai trò lý luận đối với hoạt động thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, đó là quá trình thực tiễn hóa lý luận, là điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh mà cuốn sách đi sâu phân tích làm sáng tỏ.

Vũ The

Bình luận