Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở VN

Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở VN
Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa, GS,TS. Hoàng Chí Bảo, PGS,TS. Bùi Đình Bôn (Đồng chủ biên)
Số trang: 492 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung trình bày, phân tích những điểm trọng yếu cần nắm vững, những nguyên tắc hàng đầu và những nội dung cốt lõi của việc đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Để làm rõ được những vấn đề này, hội đồng tác giả, do GS,TS. Lê Hữu Nghĩa, GS,TS. Hoàng Chí Bảo, PGS,TS. Bùi Đình Bôn (Đồng chủ biên), đã xem xét những nhân tố lý luận và thực tiễn tác động và yêu cầu đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời chỉ rõ những ưu điểm và các mặt còn hạn chế trong quan hệ này trong các giai đoạn trước và sau đổi mới. Từ đó, các tác giả nghiên cứu, lập luận về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đúc rút thành các bài học kinh nghiệm và đưa ra kiến giải nhằm đổi mới những mối quan hệ này.

  Trên tinh thần giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện đường lối phát triển đất nước do Đảng đề ra; các tác giả khẳng định công cuộc đổi mới đòi hỏi xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phương thức vận hành của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; phải gắn liền đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải cách, hoàn thiện bộ máy nhà nước, kiện toàn, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội; nhấn mạnh đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội phải đồng thời là sự nghiệp tự đổi mới của hệ thống trong thượng tầng kiến trúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được toàn dân tham gia đóng góp… Những nội dung này sẽ là tài liệu tham khảo tốt trong nghiên cứu, giảng dạy ở các trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cũng như việc hoạch định chính sách liên quan đến hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách gồm 4 chương. Chương một: Cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta. Chương hai: Thực trạng quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta. Chương ba: Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Chương bốn: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ